• प्रदेश सरकार
  • लुम्बिनी प्रदेश
  • सूचना पोर्टल

सूचनाको सूची

सबै सरकारी सूचना लिंकहरू तालिकामा उपलब्ध छन्। कृपया थप सूचनाको लागि लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।

मिति
मन्त्रालय / कार्यालय
सूचना विवरण
सूचना विवरण
थप हेर्नुहोस्
चैत २४, २०७७, मंगलबार प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सूचना प्रबिधी अधिकृत पदको नतीजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
चैत २४, २०७७, मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सूचना
चैत २०, २०७७, शुक्रबार वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी कोरिडरका उद्योग स्थानान्तरण संभाब्यता अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत शर्त
चैत २०, २०७७, शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश स्वयंसेवक पदका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना
चैत २०, २०७७, शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
चैत १८, २०७७, बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नतिजा प्रकाशन (जिल्ला वास संयोजक र गणक पद) सम्बन्धमा ।
चैत १७, २०७७, मंगलबार प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सेवाकालीन तालिम (समूह ग ) सहभागी नाम थप गरिएको सम्बन्धमा ।
चैत १७, २०७७, मंगलबार प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सूचना प्रबिधी अधिकृतहरूको संक्षिप्त सूची तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विवरण रुजु तथा चेक सटही सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समपुरक अनुदानको रकम निकासा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय RMIS मा कार्यालय कोड तथा अनुदान दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देही वाहेक अन्य जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान फिर्ता दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समपुरक अनुदान निकासा सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय RMIS मा कार्यालय कोड बनाउने सम्वन्धी संशोधित पत्र
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय आ.व.२०७५।०७६ को खर्च सार्वजनिकिकरण कार्यक्रमको पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचारका कटिङ्गहरु
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मालपोत कार्यालयहरुको राजश्व दाखिला सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय शसर्त र समपुरक अनुदान सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय एकिकृत बार्षिक आर्थिक विवरण तयारी सम्वन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय आ.व. २०७६।०७७ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा
चैत १६, २०७७, सोमबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धी परिपत्र